Sagsbehandlere

Hertha Bofællesskaber og Værksteder er godkendt af Socialtilsyn Midt til at drive tilbud efter servicelovens §§ 85 og 103. Du kan se vores profil på Tilbudsportalen her.

Visitation

Ved ønske om optagelse i værksteder kan der rettes henvendelse til værkstedsleder Michael Damgaard på mail eller tlf. 3840 3400. Henvendelser om indflytning kan rettes til visitationsgruppen v/Majken Winther Haagensen på mail eller på tlf. 3840 3400. Der optages dog for tiden ikke til vores venteliste.

Takster

Hertha Bofællesskaber og Værksteder indfører den 1. januar 2020 en ny takstmodel.
Det gør vi af flere grunde:

  • En tydelig og enkel sammenhæng mellem indsats og pris.
  • Ens betaling, uanset støttebehov, til grundlæggende indirekte omkostninger.
  • Gennemsigtighed og differentieret takstregulering på henholdsvis direkte og indirekte omkostninger.

Der vil i forbindelse med ændringen forekomme prisreguleringer begge veje. Men samlet set vil HBV med den nye takst stadig lave meget billige socialfaglige løsninger og indsatser. Se uddybende eksempler og regnestykker i teksten Teknik for Takstnørder.

Med den nye takstmodel vil vi opkræve en grundtakst for § 85 til dækning af indirekte omkostninger, mens timeprisen vil dække direkte omkostninger, altså den tid, vi bruger sammen med borgeren.

I dagtilbuddet, §§ 103-104 vil vi ligeledes tage en grundtakst, mens dagstaksten fremover vil være ens for alle og kunne reguleres i forhold til det konkrete antal dage, borgeren møder frem. Der kan stadig forekomme tillæg til dagstaksten afhængigt af en konkret, individuel vurdering.

Bostøtte, § 85: grundtakst kr. 137.000/år, bostøtte kr. 325/kontakttime Dagtilbud, §§ 103-104: grundtakst kr. 19.000/år, årspris kr. 162.425/år + evt. tillæg Se uddybende eksempler og regnestykker i teksten Teknik for Takstnørder.

Takst 2022: HBV justerer taksten for 2022 med 2,5 % på linje med KL’s anbefaling. Hertil lægges 2,4 % som følge af en nødvendig tilpasning jvf. ovenstående. Der henvises i øvrigt til socialtilsynets vurdering af vores økonomi, nøgletal samt takster som angivet på Tilbudsportalen.

Opfølgningsmøder og dokumentation

Handlekommunen har forpligtelsen til at følge op på den socialfaglige indsats jf servicelovens §148. Kommunernes praksis er forskellig, men vi holder oftest møder med 1-2 års mellemrum og hvis det ellers er påkrævet. Læs om dokumentation af indsatsen som grundlag for opfølgning her. Kontakt ansvarlig for dokumentation, Rasmus Aagaard på mail eller tlf. 2266 2774.

Afregning

HBV fakturerer iht. betalingsaftale med kommunen, og der afregnes månedsvis forud.

Opsigelse

Ydelser kan opsiges med en måneds varsel til ultimo indeværende måned.

Sikker post

Der kan sendes sikker post til sikkerpost@hertha.dk.