Sundhed på Hertha

Grundlaget

I Hertha Levefællesskab bor 26 udviklingshæmmede, der alle modtager pension, dagtilbud og bostøtte. Deres sundhed er grundlæggende for trivsel. Forebyggelse og behandling er kerneopgaver i hverdagen.

Hertha Bofællesskaber og Værksteder (HBV) er etableret i 1996 som tilbud til voksne udviklingshæmmede i Hertha Levefællesskab med baggrund i Rudolf Steiners filosofi og menneskesyn, antroposofien. Her arbejder vi efter helsepædagogiske anvisninger.

Grundlaget for sundhedsindsatsen på Hertha er, at den er integreret i alle hverdagens aktiviteter og pædagogik som en naturlig, understøttende faktor. Når vi arbejder ud fra de specifikt antroposofiske helsepædagogiske anvisninger, er det især for at styrke og understøtte den sunde kerne til gavn for det hele menneske. Omsorg, tryghed, tillid, hjælpsomhed, venlighed og andre relationelle faktorer anerkendes som vigtige, til tider afgørende for en vellykket sundhedsindsats for vores beboere.

Al sundhedsindsats i forhold til konkret udredning og behandling foregår i samarbejde med egen læge, kommunale myndigheder, specialister og sundhedsvæsenet i øvrigt. HBV’s daglige arbejde tager udgangspunkt i retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed og risikobaseret tilsyn. Internt i HBV er det kontaktpersoner, bodelsledelse og sygeplejerske, der tilrettelægger indsatsen.

Derudover hentes inspiration og viden fra teorier og vidensområder af betydning for den enkeltes vækst og trivsel. Det kan for eksempel handle om salutogenese (Antonovsky), neuropædagogik, psykologiske teorier om udvikling, tilknytning og tidlig skade, seneste forskning om kost, ernæring og sundhed, anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi m.v. Vi tilstræber således at være opdaterede med seneste viden og forskning i forhold til alle de behov, vi møder i hverdagen.

Udviklingshæmmede har vist sig at være væsentligt ringere stillet end resten af befolkningen, når det handler om alle områder af vores sundhed. Folketinget vedtog derfor i 2012 en lov om lighed i sundhed, der især betoner vigtigheden af at varetage udviklingshæmmedes sundhed.

Sundhed har derfor en særlig plads i vores daglige praksis. Forskning viser sammenhæng mellem krop og sind, hvilket stemmer godt overens med antroposofiens grundlag og menneskesyn. Vi samarbejder med praktiserende læger, psykiatrien og andre offentlige og private sundheds-professionelle, ligesom vi konsulterer antroposofisk læge med jævne mellemrum. Og så er god sundhedsadfærd integreret i vores hverdag på mange forskellige, praktiske måder i form af kost, motion, terapier og ikke mindst de mange produktive, kulturelle og sociale aktiviteter i ugens løb.

Alle sundhedsindsatser dokumenteres, så opfølgning og evaluering er muligt.

Metoder og faglighed – hvordan gør vi?

Udredning

Den enkelte medarbejder har i den daglige kontakt med vores beboere altid ansvar for at være opmærksom på eventuelle sundhedsproblemer og reagere, hvis der er grund til det.
Egen læge vil oftest være den naturlige samarbejdspartner ved tvivl om en aktuel sundhedsproblematik.

Der kan også være tale om direkte adgang til speciallæge, tandlæge eller anden behandler, der kan diagnosticere ved ikke-akutte problematikker.
For flere af beboerne er der bestemte problemstillinger, der kræver, at personalet er informeret om tegn på akut-tilstande og kan reagere præcist og hurtigt; disse er velbeskrevet og formidlet.

To gange årligt eller ved opstået behov tilbydes konsultation ved antroposofisk læge, der er medicinsk uddannet med en antroposofisk overbygning.
Ved komplekse sundhedstilstande udarbejder Hertha en sundhedsbeskrivelse, der giver overblik over problematikker, ressourcer, diagnoser og indsatser. De 12 målepunkter, der danner grundlag for de sundhedsfaglige tilsyn er integreret i vores beskrivelser og dokumentation.

Behandling

Behandling varetages af relevante professionelle i samarbejde med medarbejderne på Hertha. Der er ofte tale om integrerede behandlinger; et eksempel er paradentose: grundig, daglig tandrensning med støtte fra en medarbejder på Hertha, jævnligt eftersyn og behandling hos tandplejer samt forebyggende periodisk behandling med antroposofisk salve.

Behandling foregår både ude i byen og, hvor det kan lade sig gøre, på Hertha. Nogle behandlere har mulighed for at komme hjem til den enkelte (f.eks. fodterapeut, osteopat). Udredning og behandling ude i byen foregår oftest med ledsagelse af en medarbejder.

Behandling er altid ordineret af sundhedsprofessionelle.

Forebyggelse Vores levevis rummer de bedste elementer til forebyggelse. Også udviklingshæmmede har behov for understøttelse i en sund levevis, hvor både kost, motion, sociale, praktiske og kulturelle aktiviteter inddrages. Balancen pædagogik-terapi-medicin overvejes løbende som grundlag for de anbefalede indsatser. Pædagogikken understøtter sundheden gennem stimulering af det hele menneske på baggrund af Rudolf Steiners menneskebillede og gennem arbejdet med tanke, følelse og vilje/handling.
Nogle beboere har desuden diagnoser, der kræver særlig forebyggende indsats, herunder også medicinsk.

Visitation og henvisning – hvem beslutter hvad?
Ved akut sygdom vil den medarbejder, der har vagten, beslutte, hvad der skal gøres. Egen læge, lægevagten, hospital, skadestue eller andre kontaktes afhængigt af behovet. Pårørende informeres og inddrages, hvis det er aftalt eller relevant i situationen.
Ved længerevarende forløb er det kontaktpersonen, der koordinerer. Indledning og opfølgning af sundhedsindsatser drøftes i bodelsgruppen, der kommer med anbefalinger; det er beboeren, der beslutter efter bodelsgruppens indstilling, mens kontaktpersonen sikrer opfølgning på og evaluering af indsatsen.

Indsatserne Udover den almene medicin og de specialiserede, lægefaglige indsatser er der en række indsatser, vi på Hertha benytter os af. Læs mere om den enkelte behandling på de vedlagte faktablade.
Konsultation hos antroposofiske læger. En lang række sundhedstilstande kan afhjælpes eller helbredes med god virkning ad denne vej, hvor den traditionelle medicin ikke kan gavne.
De antroposofiske terapier udføres kun på ordinering af antroposofisk læge og omfatter: Helseeurytmi, maleterapi, bothmer-gymnastik, Dr. Hauschka-massage, sprogformning og diæter. Rideterapi og fysioterapi henvises af egen læge.
Øvrige indsatser, der trækkes på, er eurytmi, kirofonetik, kranio-sakral-terapi, osteopati og homøopati. Der skelnes mellem lægehenviste terapier og velvære-behandlinger, som beboeren kan vælge ud fra lyst; den enkelte behandler kan tilbyde begge dele.
Hertha er underlagt risikobaseret tilsyn, og alle procedurer i forbindelse med behandling og medicindosering er under løbende overvågning og opfølgning.

Organisering og økonomi Kontaktpersonen er ansvarlig for koordinering af alle sundhedsindsatser, herunder opfølgning og evaluering.
Beboeren eller dennes værge er beslutningstager i forhold til at igangsætte en indsats. Kontaktperson og bodelsgruppe er understøttende og vejledende. Pårørende inddrages, når det er aftalt eller i øvrigt relevant.
Terapigruppen kan vejlede på baggrund af antroposofisk læges henvisning eller i øvrigt, hvor en antroposofisk indsats ikke kræver lægehenvisning. Egenbetaling for sundhedsindsatser afregnes på samme måde, som den pågældende beboers økonomi i øvrigt varetages, oftest i samarbejde med Herthas administration. Hver beboer har desuden adgang til en sundhedsordning, der efter samråd med kontaktperson og ledelse kan anvendes til de enkelte indsatser, hvor der ikke er andre muligheder for finansiering.